Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti LIME.CZ s.r.o. se sídlem Revoluční 126, 506 01 Jičín.

Identifikační číslo: 27507084

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23084

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kanony.sk.

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu LIME.CZ, s.r.o

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť LIME.CZ, s. r. o., so sídlom Revoluční 126 , 506 01 Jičín, IČ: 27507084 (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.kanony.sk (ďalej len „systém“). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a kompetencie predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne predávajúceho sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Predmetné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré sú uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu ako zmluvy na diaľku a na všetky vzťahy z nich vyplývajúce.

Objednávka kupujúceho predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vo forme e-mailového „potvrdenia objednávky“, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho sami o sebe neznamenajú prijatie a/alebo potvrdenie objednávky. Od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s tým, že kúpna zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Českej republiky. Miestom uzatvorenia kúpnej zmluvy je územie Českej republiky.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých registračným formulárom predpísaných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
Ak v týchto obchodných podmienkach nie je uvedené inak, nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru momentom úplného zaplatenia celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie tovaru (poštovné a balné), ktoré znáša kupujúci.
Vyplnením registračného formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov zákazníkov).
Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považuje predávajúci za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo Vašej objednávky, meno a email resp. kontakt. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že kupujúci použil ako formu platenia "platba na účet spoločnosti", predávajúci vráti finančné prostriedky bankovým prevodom na účet kupujúceho a to do 7 dní. V ostatných prípadoch je potrebné, aby kupujúci uviedol číslo účtu a názov banky, pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
Doba platnosti akčnej ponuky- všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Možnosti platby

  • prevodným príkazom na účet predávajúceho v Fio Banke.
  • dobierkou

Dodacie podmienky, expedičné lehoty a prepravné

Predávajúci je povinný realizovať objednávku kupujúceho a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar, ktorý je na sklade, zvyčajne expedovaný do 5 pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade, že sa objednaný tovar nevyrába, resp. nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť, alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, je predávajúci oprávnený stornovať objednávku v súlade s bodom 8. tohto článku obchodných podmienok.
Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom.
V prípade, ak si kupujúci ako formu dodania tovaru nezvolí možnosť "osobný odber", bude mu tovar na základe jeho výslovnej požiadavky uvedenej v objednávke dodaný formou doručenia na ním uvedenú adresu. Za účelom splnenia takejto jeho požiadavky pritom kupujúci poveruje predávajúceho, aby mu dodanie ním objednaného tovaru zabezpečil prostredníctvom zásielkovej služby.
Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
V akútnych prípadoch (napr. tovar je určený ako darček, alebo je treba ho doručiť pred odchodom na dovolenku) nás zákazník môže požiadať o prednostné vybavenie objednávky. Je možné v objednávke uviesť prednostnú realizáciu objednávky, resp. telefonicky doplniť uvedenú požiadavku.
Pokiaľ časť objednaného tovaru buď nie je momentálne na sklade, alebo je potrebné na zákazku vyrobiť, celú objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Zákazník nás na základe tejto informácie môže požiadať o zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami a zbytok tovaru bude vyexpedovaný, akonáhle bude k dispozícii. V tomto prípade však zákazník uhradí poštovné za obidve zásielky.
Tovar, ktorý ste si u nás objednali Vám bude doručený zásielkovou službou GLS.
Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad. Tovar nadštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg Vám bude dodaný spôsobom, ktorý bude s Vami odsúhlasený osobitne.
Obchodná spoločnosť LIME.CZ s.r.o., nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu, a pod.

Podmienky a možnosť platby za tovar (poštovné)

Na Vami objednaný tovar, ktorý sa nachádza v objednávke ( ktorú ste potvrdili) Vám bude vystaven daňový doklad od dodávateľa LIME.CZ, s.r.o. Objednávka, resp. daňový doklad bude obsahovať produkty s 21% DPH.

Vami objednané produkty budú doručené zásielkovou službou GLS. Cena dopravy na dobierku činí 6 EUR, při platbe prevodom 5 EUR.

Nedoručené zásielky

Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošleme zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne do 7. dní od odoslania správy.
Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujeme k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.
Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.
Pokiaľ zákazník na našu výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto prípade bude ďalší nákup zákazníka možný len po zaplatení tovaru vopred (bankovým prevodom). Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky zrušíme.
Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne LIME.CZ, s.r.o. a právnym poriadkom platným v Českej republike.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z..
Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predavajúcemu.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
Uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v sekcii Kontakt, e-mailom na adresu: kanony@kanony.cz alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy; uviesť v písomnom odstúpení od zmluvy číslo objednávky, meno a priezvisko, dátum nákupu a svoje číslo účtu či adresu pre vrátenie peňazí.
Pred samotným odstúpením odporúčame kontaktovať predávajúceho telefonicky a dohodnúť potrebné náležitosti ohľadom vrátenia tovaru.
Ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tento na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho, uvedenú v sekcií "Kontakt". Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar zasielajte prosím späť:

  • podľa možnosti v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • nepoužitý,
  • nepoškodený,
  • kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.),
  • spolu s dokladom o kúpe.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
Tovar, odporúčame poslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, (ktorý nájdete na konci týchto obchodných podmienok), najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu.

Ochrana osobných údajov zákazníkov

Podmienkou vybavenia Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predavajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predavajúcemu svoje obchodné meno,adresu sídla spoločnosti vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nákup v našom internetovom obchode.
LIME.CZ s.r.o. rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje ktoré nám sami a dobrovoľne poskytnete, a ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom poskytovania čo najlepších služieb.
Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu objednávky, sú našou spoločnosťou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu.
Zaslaním záväznej objednávky internetovému obchodu www.kanony.sk udeľuje kupujúci našej spoločnosti časovo neobmedzený súhlas na zhromažďovanie, používanie a spracovanie osobných údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci môže tento súhlas kedykoľvek písomnou formou (e.mail, fax, listová zásielka) odvolať. Naša spoločnosť zaznamenáva a spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom obchodu.

LIME.CZ s.r.o. sa zaväzuje, že Vami poskytnuté osobné údaje použijeme výlučne k tomu, aby sme sa s Vami spojili s cieľom komplexne splniť Vaše požiadavky a potreby a neustále zlepšovať služby našej spoločnosti.


LIME.CZ s.r.o. sa zaväzuje, že informácie o osobných údajoch, získané prostredníctvom našej webovej stránky a internetového obchodu, neposkytne tretím osobám, nepredá a ani neprenajme, pokiaľ takáto skutočnosť nebude predmetom vzájomnej dohody pred uskutočnením obchodu.

LIME.CZ s.r.o. môže použiť sporadicky osobné údaje alebo ich časť v súhrnnej forme výlučne pre potreby štatistických analýz, rozborov alebo správ, za podmienky, že z takto získaných dát nebude možné získať žiadne identifikačné osobné údaje konkrétnej osoby.

LIME.CZ s.r.o. je nútená zverejniť Vaše údaje jedine organizáciam, s ktorými je nutné spolupracovať pri vybavovaní Vašej objednávky. Sú to banky (klienti ktorých u nás môžu platiť cez internet banking) a, ktoré zabezpečujú prepravu našich produktov až k Vám na základe Vašej záväznej objednávky. Tieto spoločnosti zodpovedajú za ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platným právnym poriadkom SR a ČR.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné. LIME.CZ s.r.o. bude Vaše osobné údaje prijímať, používať, ukladať a vyraďovať v súlade s príslušnými vnútornými normatívnymi právnymi aktmi spoločnosti, najmä v súlade so zákonom č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.
Podľa ustanovenia § 20, ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov ste oprávnený (a) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracovaniu, resp. využívaniu Vašich osobných údajov a to aj v prípade poštového, faxového, elektronického alebo telefonického styku.

LIME. CZ s.r.o. Vás bude kontaktovať len v prípade, ak nám poskytnete Vaše telefónne (faxové) číslo alebo e - mailovú adresu. Ak sa budeme s Vami kontaktovať a Vy nebudete mať záujem dostávať od nás viac informácií o našich výrobkoch, dajte nám vedieť, niektorou z uvedených možností.
Ak nám poskytnete Vaše osobné údaje, kedykoľvek budete mať možnosť zmeniť tieto údaje, resp. ich odstrániť a to za podmienky, že nám to oznámite telefonicky alebo poslaním e-mail.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: LIME.CZ s.r.o., Revoluční 126, 506 01 Jičín, ČR. Adresa elektronické pošty: kanony@kanony.cz, telefon: +420 720 135 955.

 

Dokumenty ke stažení:

Odstoupení od kupní smlouvy § 1829

 

V  Jičíně dne 1. 1. 2014                                                  


Telefonické objednávky (9-16h): +420 720 135 955
Košík je prázdný

Poštovné zdarma při objednávke nad 150 EUR

© 2005-2015 Kanony.cz | Webprovas.com

Texty použité na tomto serveru jsou chráněny autorským zákonem. Jejich další šíření je bez souhlasu autora zakázané.